תנאי שימוש הגדרות: החברה: סמארט מאטצ'ינג בע"מ ח.פ. 515651453 מפעילת האתר rebase.co.il, לצורך תנאי שימוש אלה "החברה" יכלול גם את – מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל אדם או גוף אחר הפועל מטעמה. אתר: יישומון ואתר "Rebase" על כל הדומיינים, תת הדומיינים, השירותים והשרתים המופעלים על ידי החברה הקשורים לפעילותו, לרבות פלטפורמות מדיה חברתית בהם מועלים תכנים מטעם ״Rebase״. משתמש: כל הגולש באתר בכל אמצעי שהוא ובכל פלטפורמה שהיא. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן. ההסכם מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות אך תקף לשני המינים. תנאים כלליים תחולת תוקף תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וסמכות שיפוט על ידי שימוש באתר ו/או רישום לאתר הינך מאשר את תנאי שימוש אלה. יובהר כי שימוש באתר הינו כל גישה ואינטרקציה עם האתר, כולל, אך לא מוגבל לבאים- כניסה, הרשמה, יצירת קשר, שליחת קבצים, שליחת מידע, שינוי מידע, מחיקת מידע, קבלת מידע. לתשומת לבך, תנאי השימוש עשויים להתעדכן ו/או להשתנות מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ועליך בלבד האחריות להתעדכן בכך. דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד. על ידי שימוש באתר ו/או רישום לאתר הינך מאשר את תנאי שימוש אלה ומהווה אישור על מתן הרשאה לחברה להעביר את פרטיך, כולם או חלקם למעסיקים על פי שיקול דעתה של החברה, ללא קבלת אישור מקדים נוסף. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת להעביר מידע כלשהו (חלקו או כולו) לידי מעסיקים אפשריים ו/או צדדים שלישיים ותעשה כן בכפוף להרשאות המשתמשים כאמור לעיל ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם חשיפת פרטיך האישיים, כולם או חלקם בפני צדדים שלישיים, וכן כי החברה והאתר אינם מחויבים לעדכן אותך בעניין. החברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו במקרה בו המשתמש אינו משיג את היעד המבוקש שלשמו עשה שימוש בשירות כתוצאה משימוש באתר. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי המעסיקים בפרטי המשתמשים. פרופיל דיסקרטי – אנו נשתדל להדגיש בפני המעסיק כי מועמדותך למשרה הוגשה באופן דיסקרטי וכי אתה מבקש שלא יפנו למעסיקך האחרון. עם זאת, אין אנו יכולים להבטיח כי המעסיקים ו/או צדדים שלישיים יפעלו בהתאם. כל המשרות באתר מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל, וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, היותן בהריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו. בהתאם, מעסיקים המפרסמים מודעות דרושים באתר מתחייבים לפרסם משרות בנוסח שוויוני ולא מפלה, כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. פרסום משרות באתר ו/או גיוס עובדים באמצעות האתר ו/או שירות ההשמה של החברה כפוף לתשלום בהתאם לתנאים שיסוכמו בין המפרסם לבין החברה. זכויות יוצרים: החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הזכויות המוסריות, תוכן האתר, העיצוב, אופן הצגת ועריכת המידע, סודותיו המסחריים, מידע טכנולוגי ותוכנה, קבצים, טקסטים ותכנים המופיעים בו. שימוש כלשהו בלתי מורשה בתכני האתר ו/או בסמני המסחר המצויים באתר כאמור, לרבות העתקתם, תרגומם, שליחתם או פרסומם ברשת או בכל מדיה אחרת הינו אסור בהחלט. בכלל זה, כל שינוי בתכני האתר ו/או במידע כלשהו המצוי באתר הינו אסור בהחלט. זכויות שימוש באתר: מובהר בזאת, זכות השימוש באתר היא למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה לצד ג'. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש לפרסום - אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. על המשתמש מוטלת האחריות לשמור על פרטי ההתחברות שלו ולא לחלוק אותם עם אחר. כל פעילות שנעשית מטעם חשבון משתמש מסוים הינה באחריות המשתמש שיצר את החשבון. פעילות האתר באופן תקין החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכני האתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים והמבצעים המוצעים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם. בעצם שימושך באתר הינך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מנהלי האתר והחברה ו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או חסימתך מעשיית שימוש כלשהו באתר ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים, תכנים סלולריים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר. האתר והחברה אינם מתחייבים שהשירותים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר ומנהליו, נזקים, קלקולים, תקלות, וירוסים, כשלים בחומרה, ותוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגעו מכל סיבה אחרת. האתר והחברה ומי מטעמם, לא ישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש, אובדן או אי נוחות שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב השימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השימוש באתר, עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. האתר והחברה אינם מתחייבים כי השירות יסופק ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. האתר והחברה אינם מתחייבים כי השימוש או תוצאות השימוש בשירותים או בחומרים המסופקים באמצעות השירותים יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) והמשתמש לא יעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, האתר ומי מטעמם בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. החברה משקיעה מאמצים ומשאבים על מנת לאבטח את האתר והמידע באמצעים מתקדמים, ולא תשא באחריות מכל סוג שהוא במקרה של חשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר והחברה ולמאגרי המידע שברשותה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחבור עם גוף אחר כלשהו, בין בתצורה של שיתוף פעולה ו/או מיזוג ו/או רכישה ו/או כל תצורה אחרת המשלבת בין האתר או החברה עם כל גוף אחר. השימוש באתר הינו ללא תשלום נכון למועד זה. החברה תהיה רשאית לגבות תשלום בגין חלק מהשירותים הכלולים באתר, על פי שיקול דעתה ובכפוף לדין. דיוור: נתונים שיימסרו בכל שלב לאתר ייתכן שיישמרו על ידי החברה וייעשה בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ובכפוף לדין, לרבות שליחת דיוור אלקטרוני ישיר. הרשמתך ואישור תנאי השימוש מהווה הסכמה להיות מנוי רשימת הדיוור הישיר וקבלת דואר פירסומי באמצעות הדואר האלקטרוני ובאמצעים נוספים, בין היתר, הודעות Push, הודעות באמצעות פלטפורמות מסרים מידיים כגון WhatsApp ואחרות, הודעות SMS וכן כל אמצעי אחר בו תראה החברה לנכון ליצור עמך קשר. האתר משתדל להתאים את הדיוורים הישירים להגדרותיך אך אינו מתחייב על התאמתם. על מנת להימנע מקבלת דואר אלקטרוני, יש ללחוץ על הקישור הרלוונטי הכלול בתחתית הדואר האלקטרוני שנשלח אל המשתמש כמפורט בהודעת הדואר, או, במקרה של הודעות Push, לחסום את הודעות הPush בהגדרות המכשיר, או במקרה של יצירת קשר באמצעי אחר, להתחבר לחשבון באתר ולהתנתק מהדיוור באזור ההגדרות או לחסום את ההודעות ישירות מהמכשיר של המשתמש. יודגש כי הסרה מרשימת הדיוור של האתר אינה הסרה של הודעות פוש. אם אינך מעוניין לקבל הודעות פוש באמצעות הטלפון הנייד, עליך לשנות זאת בהגדרות של מכשירך. החברה עשויה ליישם באתר שירותי הודעות "Push" מסוגים שונים, המאפשרות לשלוח התראות וצלילים בכל רגע, דרך המכשיר בו נעשה שימוש. בין היתר במערכות הפעלה מסוג IOS או אנדרואיד, או כל מערכת הפעלה אחרת ככל שתהיה, לפי העניין. במסגרת השימוש באפליקציה, ייתכן שתישלחנה, מעת לעת, למכשיר שבו עשית שימוש באתר, הודעות Push באמצעותן תוכל להתעדכן אודות, מידע מוצרים ושירותים נוספים שהחברה סבורה כי אתה עשוי למצוא בהם עניין, וכן לקבל מידע נוסף אודות החברה והאפליקציה. הודעות ה-Push תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי החברה. הינך מצהיר כי ידוע לך שהודעות ה-Push עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ"דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, והינך רשאי לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות ה-Push, כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך. לתנאי דיוור נוספים יש לעיין בתנאים הכללים בהסכם זה. המידע שלך באתר: החברה שומרת על זכותה לשנות או למחוק מידע הקשור במשתמש, כולו או חלקו, לחסום את גישתו לאתר, ו/או למחוק את המידע כולו, מכל סיבה, וזאת מבלי לתת לך הודעה מראש או לנמק בפניך בנוגע לפעולה כאמור. החברה עשויה לפעול כך מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה, לרבות אך לא מוגבל למצב בו קיים יסוד להאמין כי המשתמש, או חלק מהמידע הקשור במשתמש או כולו, אינו אמיתי, עשוי להפר כל קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר או רישיונות, שמטרת השימוש אינה תואמת את מטרות האתר או אם האתר קיבל הודעת הסרה או הודעת הפרה בשל חשד להפרת זכויות יוצרים, פרסום לשון הרע או תכנים לא חוקיים אחרים ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה. לא יתקיימו יחסי עבודה בין החברה לבינך אלא אם יכתב ביניכם חוזה עבודה מוסכם, חתום ומחייב. התנהגות מצופה מהמשתמשים: המשתמש מתחייב שכל שימוש שיעשה באתר יהיה: הוגן. ענייני. אין להפעיל אף אחד מהבאים כלפי האתר ו/או משתמשיו: bot, crawler, scrapper, vandal, worm, indexer, spider, ddos, social engineering, xss ואף תוכנה או שיטה דומה. אין לבצע אינטרקציה כלשהי עם האתר באמצעות תוכנה מלבד באמצעות מכשירי קצה אישיים ובממשקים הגרפיים בצורה שבה תוכננו. בכלל זה אין לבצע פעולות מול ה API שלא באמצעות הממשק הגרפי שבאתר וזאת על ידי בן אנוש בלבד. המשתמש מצהיר כי המידע המוזן לאתר על ידו הינו נכון וכי יעדכן את פרטיו באתר בכל מקרה של שינוי ו/או עדכון בפרטים אלה. הינך מתחייב להזין נתוני אמת ולעדכנם מעת לעת וכן מתחייב שלא לנסות לפגוע באתר ו/או ברכיבים שבו באופן שאינו תואם את תנאי ומטרות השימוש, לרבות אך לא רק: סוג המידע, היקף המידע, תדירות העברת המידע, אופן הגישה, גישה לאיזורים מוגבלים ותוכן למידע. אתה אחראי באופן מלא ובלעדי לכל תוכן ותוצאת העלאת התוכן שלך לאתר ועל כן אתה מתחייב שכל שימוש שתבצע באתר יהיה חוקי ולא יפגע באף צד. אסור שתוכן שאתה מעלה לאתר יכלול בין היתר, אף אחד מהבאים: כוונה פלילית. לשון הרע. דיבה. עלבון מכל סוג שהוא. הסתה. גזענות. פגיעה בערכי המדינה ובחוקיה. אפליה פסולה. עידוד דבר עברה. עידוד פעילות פלילית. פעילות שעלולה להוות בסיס לתביעה ו/או אחריות אזרחית. תוכן תובעני. דברי תועבה. תוכן פורנוגרפי. תוכן בוטה. מטרד. תוכן המוגן בסיסמא או במנגנון דומה ושאינו חשוף בחופשיות לכלל משתמשי האינטרנט. פגיעה בתקנת הציבור ו/או ברגשותיו. פגיעה בזכויות של האתר. פגיעה בזכויות של כל צד ג׳. פגיעה כלשהי בציבור. פגיעה כלשהי במשתמשים אחרים. תוכן הקשור לקטינים בכל צורה המזהה אותם ו/או עלולה לחשוף פרטים שמאפשרים התקשרות איתם ו/או מענם. זדון. השתלחות. פרסום בלתי מוסרי. פעילות בלתי חוקית כלשהי. פגיעה בחוקי המדינה ככלל ובפרט בחוקי הצנזורה וצווי איסור פרסום. פגיעה בפרטיות. חשיפת פרטים אישיים של גורמים שלא נתנו לכך את הסכמתם. פעילות שיש בה משום פריצה, ו/או ניסיון לפריצה לאתר ו/או התקפה מכל סוג שהיא. שיבוש פעילותו התקינה של האתר. פרסום בלתי חוקי. התגרות. גסות. הטעיה. פייק ניוז. תוכן בלתי רלוונטי. תוכן שבאופן כללי לא מקובל בתנאי שימוש של אתרי אינטרנט. פגיעה בשם טוב. פרסומת מסחרית מכל סוג שהוא ובכל דרך שהיא, למעט מי שקיבל לכך אישור מראש ובכתב. רשימה זו היא לשם דוגמא בלבד ואינה מכילה את כל סוגי ההתנהגות האסורה בעת שימוש באתר. האחריות על כל תוכן שאתה מעלה לאתר ועל כל התוצאות של תוכן שכזה היא עליך באופן בלעדי ועליך לחשוב אם ישנה בעייתיות נוספת בעת שאתה מעלה תכנים לאתר. לא תשתמש באתר להפצת דואר זבל מכל סוג שהוא. לא תעלה תוכן סרק לאתר. לא תחזור על העלאת תכנים שוב ושוב באופן העלול להוות מטרד לאתר ו/או למשתמשיו. הגבלת אחריות השימוש באתר ייעשה באחריותך המלאה והבלעדית. החברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו במקרה בו המשתמש אינו משיג את היעד המבוקש שלשמו עשה שימוש בשירות כתוצאה משימוש באתר. החברה אינה מתחייבת להציג תוצאות חיפוש מסוימות בפני המשתמש. יש להתייחס בספקנות ובביקורתיות לכל תוכן הנמצא באתר, מלבד תנאי שימוש אלה ולא להסתמך עליהם כמידע מקצועי או מהימן. החברה לא מבטיחה שהתכנים באתר הינם מהימנים, מדויקים, מקצועיים או נכונים באיזושהי צורה. באתר ייתכן שיופיעו פרסומות ואף תוכן ממומן שייתכן שייראה כמו תוכן רגיל, אך הוא למעשה פרסומת. החברה אינה אחראית לפרסומות באתר. אנו מפצירים במשתמש לבחון את המודעות והתכנים היטב, ולהתייחס לפרסום בזהירות הנדרשת. הפרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מטעם האתר ו/או החברה לביצוע כל פעולה שהיא. אין החברה אחראית לתכנים המועלים מטעם המפרסמים. לא למהימנותם, דיוקם, לאפשרות שיפגעו ברגשות הנחשפים אליהם ולזכויות אחרות שייתכן שיופרו על ידי המפרסמים. כל עוד לא נאמר במפורש אחרת, בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למידע של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו. החברה ממליצה למשתמש להפעיל שיקול דעת בכל פעולה שיבצע המשתמש. ככל ותתבצע עסקה או ייכרת הסכם עבודה בעקבות השימוש באתר, תסוכם העסקה ו/או ההסכם אך ורק בין הצדדים המעוניינים. החברה לא תהיה אחראית ו/או בהסכם גם אם המידע בין הצדדים יועבר באמצעות האתר, החברה או מי מטעמם. באתר ייתכן שיופיעו קישורים לאתרים אחרים. החברה לא אחראית לתוכן, תקינות, מהימנות ואף היבט אחר של הקישורים והיעדים אליהם הקישורים מובילים. יתכן כי במסגרת השימוש באתר ייחשף המשתמש לתוכן לא הולם מכל סוג שהוא. אין החברה אחראית לכל פגיעה שתגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לסכנות אלו וכי ידווח למנהלי האתר על מנת שיוכלו לטפל בתוכן שכזה ולוודא שמנהלי האתר מודעים לבעיה. יש לשלוח את ההודעות למייל hr@rebase.co.il. אם אינך מרגיש שביכולתך להתמודד עם תוכן שכזה, אנא אל תשתמש באתר. כל גורם המרגיש כי נפגע מהתכנים באתר, בין אם הוא משתמש, או צד שלישי ובין אם הפגיעה היא ישירה או עקיפה, מוזמן לדווח על הפגיעה באופן מיידי. סנקציות ופעולות נגד משתמשים שיפרו את תנאי הסכם זה: ברור לך ואתה נותן את הסכמתך לכך שהחברה תנקוט בכל אמצעי חוקי, לרבות, ללא הגבלה, העברת כל המידע אודותיך ו/או חלקו לידי כל גורם שהוא ו/או מחיקת ו/או שינוי כל המידע הקשור אליך ו/או חלקו, בגין הפרת כל סעיף שהוא מסעיפי הסכם זה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי צורך בהסכמתך ובלי צורך להודיע לך. יודגש כי במקרה כזה ייתכן כי יימסרו פרטים המאפשרים לאתר בין השאר את זהותך, כתובת ה IP שלך, מיקומך ו/או כל פרט מזהה ואישי אחר אודותיך. הנתונים שימסרו על ידך ויאספו אודותיך יטופלו כפי שמתואר במדיניות הפרטיות. כל זאת מבלי לפגוע במיצוי כל זכות נוספת העומדת לרשות החברה. מדיניות הפרטיות ​הגדרות: טכנולוגיות אחסון מבוסס מכשיר: טכנולוגיות הידועות כ”עוגיות” ו-Flash ו/או GIF , logdata, שימוש בlocal storage (ו/או טכנולוגיות דומות), המאחסנות מידע מסוים במכשיר הנייד ו/או במחשב של המשתמש. להלן יפורט מידע לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השימוש באתר ובנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר והשימוש בו. המשתמש מסכים ומצהיר כי השימוש באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות, כפי שתעודכן מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי הפרטיות, אנא אל תעשה שימוש באתר. החברה מבהירה בזאת כי המידע הנמסר על ידי המשתמש ו/או המתקבל על ידי צדדים שלישיים, נשמר במאגרי החברה ונעשה בו שימוש על ידה. המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך כי פרטיו האישיים ומידע אישי ומידע סטטיסטי ייחשפו ויועברו למעסיקים פוטנציאליים. לתשומת לבך, מדיניות הפרטיות עשויה להתעדכן ו/או להשתנות מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ועליך בלבד האחריות להתעדכן בכך. שימוש במידע של המשתמש: החברה מבהירה בזאת כי כל מידע שקיים לחברה על המשתמש, בין כזה שנמסר על ידי המשתמש ו/או המתקבל על ידי צדדים שלישיים, או בכל דרך אחרת, ייתכן שישמר במאגרי החברה, אך לא רק בהם ויתכן שיעשה בו שימוש על ידה, על ידי מי מטעמה ועל ידי כל גורם שאליו המידע עלול להימסר ו/או להימכר. המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך כי פרטיו האישיים, מידע אישי ומידע סטטיסטי ייחשפו ויועברו לצדדים שלישיים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולכל מטרה שהיא. במסגרת השימוש בשירות, עשוי להתקבל אצלנו מידע אישי הנוגע אליך, באמצעותך ו/או באמצעות צדדים שלישיים ו/או בכל דרך אחרת. המידע האישי עשוי לכלול מידע אישי וציבורי אודותיך, שם פרטי, כתובת דואר אלקטרוני, מידע הקיים ברשתות החברתית, לרבות אך לא רק, רשימת קשרים וחברים,מידע מקצועי אודותיך וכו'. הרישום לאתר ואישור המשתמש את תנאי השימוש מהווה אישור על מתן הרשאה לחברה להעביר את פרטיך והמידע האישי, כולם או חלקם, למעסיקים על פי שיקול דעתה של החברה, ללא קבלת אישור מקדים נוסף. המשתמש בעצם שימושו באתר מודע ומסכים לכך שחלק מהמודל העסקי של האתר כולל העברת פרטי המשתמשים לגורמים שלישיים בתשלום או שלא בתשלום. למשתמש לא תהיה כל טענה כנגד שימוש במידע שנאסף לגביו לצורך מטרה זו. מידע אודות שימושים ספציפיים שביצעת באמצעות האתר, לרבות וללא הגבלה, מידע סטטיסטי אודות השימוש והפעולות שביצעת באתר, ייתכן שייאסף אף הוא באמצעות האתר וייחשב כחלק מה"מידע האישי" כאמור לעיל. נוסף על המידע האישי, האתר אוסף מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים. מידע סטטיסטי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באתר, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, מיקום, פרטים על הרשת, פרטים אודות העמוד הקודם בו ביקרת ופרטים אודות המכשיר הנייד. המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי האתר ובמקרים מסוימים על ידי צדדים שלישיים עשוי להישמר בנפרד מהמידע האישי אודותיך והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה החברה במידע האישי, והכול כפי שיפורט להלן. שימוש בטכנולוגיות מעקב מצידנו: שימוש בטכנולוגיות אחסון מבוסס מכשיר: מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק טכנולוגיות אחסון מבוסס מכשיר ואמצעים כמפורט לעיל ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של טכנולוגיות אחסון מבוסס מכשיר או לקבל התראות לפני אחסונן של טכנולוגיות אחסון מבוסס מכשיר. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את הטכנולוגיות אחסון מבוסס מכשיר או לא יאפשר את אחסונן, או אם ישנה את המאפיינים של טכנולוגיות אחסון מבוסס מכשיר, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר עלולה להיות מוגבלת ועשויה להיפגע. אבטחה: החברה עושה ככל שביכולתה באופן סביר על מנת לאבטח את המידע האישי שלך ולשמור על סודיותו. באתר מופעלת מערכת אבטחת מידע באמצעותה ניתן למנוע מזרים/גורמים חיצוניים (מי שאינם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם) גישה לפרטים האישיים. כל המשתמש באתר מודע לכך שייתכן שאמצעי ההגנה האלה לא יספיקו והאתר, כולו או חלקו, עלול להיפרץ במגוון דרכים וחומרות. החברה לא תהיה אחראית על מקרי פריצה שכאלה ולא תפצה את המשתמש בשום צורה. החברה ממליצה למשתמש להגביל את המידע שהוא חולק עם האתר, בכל דרך שהיא באופן כך שגם אם האתר ייפרץ, פרטיותו תישמר וזכויותיו יישמרו לשביעות רצונו. בנוסף, החברה אינה נושאת באחריות בגין היחשפם של פרטים אישיים שלך כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר ו/או לחשבונך באתר ו/או לשירותי צד ג׳ הקשורים עם תפעול ואבטחת האתר. העברת מידע לגורמים שלישיים: במהלך השימוש באתר עשויים החברה או צדדים שלישיים להשתמש בטכנולוגיות אחסון מבוסס מכשיר, המאפשרות לחברה בין השאר להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי ונועדו בין השאר לשיפור חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה. האמצעים הללו ואחרים יסייעו לחברה, בין השאר, לאפשר הפעלה של תהליך התחברות אוטומטית לאתר ולעקוב אחר פעולות המשתמש. איסוף מידע זה יעשה בין היתר על ידי פלטפורמות חיצוניות כדוגמת google analytics וכלי ניתוח נוספים המופעלים מטעם צדדים שלישיים. מדיניות הפרטיות אינה חלה על השימוש שצדדים שלישיים אלה עושים במידע זה. האתר עשוי להכיל פרסומות ו/או קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות אינם חלים על אתרים אלה. החברה משתמשת בשירותי אחסון ועיבוד נתונים חיצוניים. שירותים אלה מבצעים פעולות על המידע (כגון אחסון, גיבוי, עיבוד וכו') בשם האתר ולמען פעילותו התקינה. שירותים אלה עלולים להיות ממוקמים בסמכויות שיפוט שונות מאלה שהמשתמש מתגורר בהם ועלולים לחול עליהם חוקי פרטיות שונים מחוקי הפרטיות בסמכות השיפוט של המשתמש. אין לאפשר לצד שלישי לעשות שימוש בחשבונך באתר. בנוסף, יצוין, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להעביר את הפרטים האישיים שלך ו/או כל מידע אחר המתקבל מכם במישרין ו/או בעקיפין, גם לגורמים חיצוניים, ככל שיידרשו לכך ו/או יחויבו בכך על-פי דין, וזאת – ללא הודעה מוקדמת ו/או קבלת הסכמה מראש ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר ו/או מי מטעמם. בנוסף, החברה עשויה להעביר את המידע השמור במאגר המידע לצדדים שלישיים ככל שהדבר דרוש לטובת צרכים תפעוליים של האתר כדוגמת יצירת קשר עם המשתמש, למטרות סטטיסטיות, לטובת קידום ושיווק מוצרי החברה, לביצוע דיוור ישיר לרבות באמצעות מסרוני טקסט סלולריים והודעות דואר אלקטרוני. החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים המשתפים פעולה עמה בקשר עם הצרכים המנויים לעיל. בהתאם לסעיף 13(א) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 "כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע". מועמד שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אל החברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. החברה לא מתחייבת למלא את הבקשה, לא במלואה ולא בחלקה. ניהול מאגר המידע יתבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחבור עם גוף אחר כלשהו, בין בתצורה של שיתוף פעולה ו/או מיזוג ו/או רכישה ו/או כל תצורה אחרת המשלבת בין האתר או החברה עם כל גוף אחר. מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת וזוהי אחריותך הבלעדית להתעדכן בפרטיה כפי שהם מופיעים באתר.